Omavalvontasuunnitelma

"Omavalvonta on palveluntuottajan työkalu, jonka avulla kehitetään ja seurataan palvelujen laatua toimintayksiköiden päivittäisessä asiakastyössä. ---- Sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen valvonnassa korostuu palveluntuottajien oma vastuu toiminnan asianmukaisuudesta ja tuottamiensa palvelujen laadusta sekä asiakas- ja potilasturvallisuudesta", toteaa Valvira.

 

1.4.2015 voimaan astunut uusi sosiaalihuoltolaki antoi määräyksen omavalvonnan käyttöönotosta kaikissa sosiaalihuollon palveluissa. Samalla astui voimaan myös sosiaali- ja terveyspalveluiden valvonnasta vastaavan Valviran päivitetty määräys omavalvonta- suunnitelmasta, sen sisällöstä, laadinnasta ja myös seurannasta. Kaikilta alan palveluntuottajilta edellytetään siis omavalvontaa ja sille perustaksi laadittu kirjallista suunnitelmaa 6 kk:n kuluessa toiminnan aloituksesta; Omavalvonta- suunnitelman avulla voidaan tunnistaa, ennaltaehkäistä sekä korjata nopeasti ja ennalta suunnitellusti asiakkaalle tarjotuissa palveluissa esiintyvät epäkohdat, kriittiset työvaiheet, palvelun onnistumisen kannalta epävarmat ja riskiä aiheuttavat tilanteet sekä kehittämistä vaativat asiat. Omavalvonta voidaankin nähdä erityisenä riskien hallinnan työkaluna, minkä avulla palveluprosesseja arvioidaan sekä laadun että asiakasturvallisuuden näkökulmasta.

 

Omavalvontasuunnitelma on määrätty myös pidettäväksi julkisesti nähtävänä, jotta lukija saa selvyyden siitä, kuinka palvelun tuottaja kyseisessä yksikössä varmistaa palvelun laadukkaan ja asiakasturvallisen toteutuksen. Omavalvonnassa käytetyllä termillä ”toimintayksikkö” tarkoitetaan ”toiminnallista kokonaisuutta, jossa asiakkaalle tuotetaan sosiaalihuollon palveluja tätä tarkoitusta varten varustetuissa tiloissa tai asiakkaan kotona”. Omavalvontasuunnitelmasta selviää myös sovitut toimintatavat silloin, kun palvelu ei - syystä tai toisesta - toteudu sille asetettujen tavoitteiden mukaisesti, tai asiakasturvallisuuden voidaan arvioida (mahdollisesti) vaarantuvan. Tavoitteena onkin, että omavalvonnan avulla palvelun tuottaja / henkilökunta arvioi jatkuvasti omaa toimintaansa, kuulee asiakkaitaan ja heidän omaisiaan palvelun laatuun ja asiakasturvallisuuteen liittyvissä asioissa sekä ottaa toimintansa kehittämisessä huomioon saamansa asiakaspalautteen.

 

GreenWings-palveluista on toimitettu Valviran asettaman määräajan puitteissa omavalvontasuunnitelma sekä toimialueen valvontaviranomaiselle että aluehallintovirastoon (AVI), jonka kautta suunnitelmat kulkevat edelleen Valviralle. Koska Valviralla on tarjota yleisluontoinen sosiaali- ja terveyspalveluita koskeva mallipohja suunnitelmille, ei se tuntunut oikein sellaisenaan käyttökelpoiselta toimitilattoman yhden naisen yrityksen eli GreenWings-palveluiden omavalvonnan kuvaamiselle. Niinpä päädyin tekemään omavalvontasuunnitelmasta omannäköiseni, vastaamalla kuitenkin soveltuvin osin tarjoamiani palveluita koskeviin kysymyksiin. Omavalvontasuunnitelman tarkistan vuosittain.

Omavalvontasuunnitelmani löydät PDF-muotoisena täältä.

 

(Lähde: https://www.valvira.fi/sosiaalihuolto/sosiaalihuollon-valvonta/omavalvo…)